Category: Blog

Read More

Güneş Paneli Çeşitleri Nelerdir?

Solar Panel Types Solar panels have gained significant attention in recent years due to their eco-friendly electricity generation, and investments in them are increasing every year. Solar panel technology has evolved over the years and diversified according to various applications. Although there are many types of solar panels available today, they can be primarily categorized into four main models, which are:

 • Monocrystalline solar panel
 • Polycrystalline solar panel
 • Thin-film solar panel

1-) Monocrystalline Solar Panel

 

Monocrystalline solar panels are the most efficient type of solar panels compared to other panel varieties. Their ability to generate a significant amount of energy in a small space makes them particularly attractive for those with limited installation area.

The lifespan of monocrystalline solar panels can reach up to 30 years, which is longer than other types. Additionally, the single-crystal structure of monocrystalline solar panels allows for higher efficiency. This type of solar panel typically achieves an efficiency rate of around 24%, making it more advantageous compared to others.

However, one of its disadvantages is that the unit price per watt is approximately double that of other types of solar panels. Due to the lengthy and complex production process, they are more expensive than others.

Although monocrystalline solar panels are more expensive compared to other types, monocrystalline solar panels are the most preferred in rural areas where access to the electricity grid is challenging, thanks to their long lifespan and high efficiency. They are also used in applications such as smart irrigation systems to provide energy in agricultural regions.

2-) Polycrystalline Solar Panel

 

Polycrystalline solar panels are a complete price-performance model in terms of efficiency and cost. The lifespan of these panels can reach up to 25 years. They are also known for their durability and resistance to adverse weather conditions. For all these reasons, they are the most preferred solar panel model. The efficiency of these panels is around 15%. Despite covering more space compared to monocrystalline solar panels, they produce less energy. Considering these characteristics, they are more preferred in places like vacation homes, which have periodic rather than constant energy needs.

More than 2/3 of the panels on the market are composed of polycrystalline solar panels. However, the increased demand for energy after the pandemic has highlighted the importance of renewable energy. Investments in solar energy have significantly increased to meet the energy demand. Due to longer warranty periods and efficiency, monocrystalline panels have become more attractive for long-term planning. Although polycrystalline solar panels currently make up a significant portion of the market share, it is expected that this ratio will continue to decrease every year.

3-) Thin-Film Solar Panel

 

Thin-film solar panels, unlike other panels, are coated with a polymer called ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) instead of a glass layer. As a result, these panels are lighter, thinner, and more flexible than others. However, these panels are not preferred much due to having an efficiency of around 7%. While other panel types typically come with an average warranty period of 20-25 years, flexible panels offer a warranty of up to 5 years. Another disadvantage of these panels is that they require a significant amount of space. Therefore, the thin-film solar panel model has the smallest market share.

Looking at their advantageous features, thin-film solar panels are not greatly affected by extreme temperature changes. Due to this characteristic, they can be preferred in regions where there are significant temperature differences between day and night. In addition to this feature, thin-film solar panels have an elegant appearance and are easy to transport and install, making them a preferred choice. Especially in sloped roofs or hilly terrains, flexible solar panels stand out because they are lightweight and easy to install. They are also preferred for meeting the electricity needs of devices such as laptops and phones that require low energy. Although flexible solar panels currently have the smallest market share, it is expected that they will significantly increase their market share in the near future, especially in apartment buildings and vehicles.

Summary;

SOLAR PANEL TYPE ADVANTAGES DISADVANTAGES
Monocrystalline High efficiency and performance Higher costs
Polycrystalline Lower costs Lower efficiency and performance
Thin-Film Portable and flexible Lower efficiency and performance

Güneş panelleri çevre dostu elektrik üretmesinden dolayı özellikle son yıllarda ciddi ilgi görmekte ve yatırımları her geçen yıl artmaktadır. Güneş panelleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte yıllar içinde geliştirilmiş ve kullanım alanlarına göre çeşitlilik göstermiştir. Günümüzde birçok güneş paneli çeşidi olsa da temelde dört ana modele ayrılmaktadır. Bunlar;

 

 • Monokristal güneş paneli
 • Polikristal güneş paneli 
 • İnce film güneş paneli 

şeklindedir. 

 • Monokristal Güneş Paneli

 

Monokristal güneş paneli diğer panel çeşitlerine kıyasla en verimli güneş panel türüdür. Monokristal güneş paneli küçük alanda büyük enerji üretebildiğinden dolayı sınırlı kurulum alanına sahip olanlar için daha cazip hale gelmektedir. 

Monokristal güneş panellerinin kullanım ömrü 30 yıla kadar çıkabilir. Bu tür panellerin kullanım ömrü diğerlerine göre daha uzundur. Aynı zamanda Monokristal güneş panellerinin tek kristal yapısı daha yüksek verim alınmasını sağlamaktadır. Bu tür güneş panellerinin verimlilik oranının %24 civarında olması diğer türlere göre daha avantajlı olmasını sağlamaktadır. Ancak diğer yandan watt başına birim fiyatının diğer güneş paneli çeşitlerine göre 2 kat daha fazla olması da dezavantajlarından biridir. Monokristal güneş panellerinin üretim sürecinin uzun ve karmaşık olması nedeniyle diğerlerine göre daha yüksek maliyetlidir.

Monokristal güneş panelleri diğer türlere göre daha pahalı olsa da kullanım süresi ve verimliliğinin yüksek olması nedeniyle elektrik şebekesine erişimin zor olduğu kırsal bölgelerde en çok tercih edilen güneş paneli modelidir. Aynı zamanda akıllı sulama sistemleri gibi uygulamalarda kullanılarak tarım bölgelerinde enerji sağlamaktadır.

 

 • Polikristal Güneş Paneli 

 

Polikristal güneş paneli verim ve maliyet açısından tam bir fiyat performans modelidir. Bu tür panellerin kullanım süresi 25 yıla kadar çıkabilir. Ayrıca dayanıklı olması ve kötü hava koşullarına karşı iyi bir dirence sahiptir. Tüm bu nedenlerden en çok tercih edilen güneş paneli modelidir. Bu tür panellerin verimliliği %15 civarındadır. Monokristal güneş paneline göre daha fazla alan kaplamasına rağmen daha az enerji üretir. Bu özellikler göz önüne alındığında sürekli bir enerji ihtiyacı olan alanlardan ziyade dönemsel yaşam alanları olan yazlık gibi yerlerde daha fazla tercih edilmektedir. 

Piyasadaki panellerin 2/3’sinden fazlası polikristal güneş panellerinden oluşmaktadır. Ancak pandemiden sonra artan enerji ihtiyacı yenilenebilir enerjinin önemini gün yüzüne çıkarmıştır. Enerji talebinin karşılanması adına güneş enerjisine yatırımlar ciddi bir şekilde artış göstermiştir. Garanti süreleri ve verimlilik uzun dönemli planlalamalarda daha fazla dikkat edildiğinden dolayı monokristal paneller daha cazip hale gelmiştir. Pazar payının büyük bir kısmını polikristal güneş paneli oluştursa da her sene bu oran düşmeye devam edeceği öngörülmektedir.

 

 • İnce Film Güneş Paneli 

 

İnce film güneş paneli diğer panellerin aksine korucuyu bir cam tabaka yerine ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) adlı bir polimer ile kaplanmıştır. Bundan dolayı bu tür paneller diğerlerine göre daha hafif, daha ince ve daha esnektir. Ancak bu tür paneller %7 civarında bir verimliliğe sahip olmasından dolayı pek tercih edilmemektedir. Diğer panel türleri ortalama 20-25 yıl garanti süresine sahipken esnek paneller 5 yıla kadar bir garanti sunmaktadır. Ayrıca bu tür panellerin çok fazla alan kaplaması da bir diğer dezavantajlı özelliğidir. Bunlardan dolayı ince film güneş paneli modeli piyasadaki en küçük paya sahiptir. 

Avantajlı özelliklere bakıldığında ince film güneş paneli aşırı ısı değişimlerinden çok fazla etkilenmez. Bu özelliğinden dolayı gece gündüz sıcaklık farklılıklarının fazla olduğu bölgelerde tercih edilebilir. Bu özelliğinin yanı sıra çok şık bir görüntüye sahip olan ince film güneş panelleri taşınması ve montajı kolay olması nedeniyle tercih edilebilir.  Özellikle eğimli çatılarda veya eğimli arazilerde hafif ve montajı kolay olduğundan diğer panel çeşitleri yerine esnek güneş panelleri öne çıkmaktadır. Ayrıca düşük enerji gerektiren dizüstü bilgisayar, telefon gibi cihazların elektrik ihtiyacını karşılamak için de yine bu tür paneller tercih edilmektedir. İlerleyen yıllarda apartmanlarda ve araçlarda daha yoğun kullanılması beklenen esnek güneş panelleri şu an en az piyasa payına sahip olsa da yakın gelecekte bu payını katlayarak artıracağı düşünülmektedir.

Özetle;

 

GÜNEŞ PANEL TÜRÜ AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR
Monokristal Yüksek etki ve performans Yüksek maliyetli
Polikristal Düşük maliyetli Düşük etki ve performans
İnce-Film Portatif ve esnek Düşük etki ve performans
Read More

Güneş Panellerinin Avantaj ve Dezavantajları

What Are the Advantages and Disadvantages of Using Solar Panels?


The increasing global warming caused by fossil fuel consumption has made renewable energy sources more and more important day by day. The use of solar energy, which is one of the renewable energy sources, has been rapidly increasing in recent years thanks to technological advancements. Although solar energy is an eco-friendly energy source, it produced to harness this energy come with various advantages and disadvantages depending on factors such as location, technology, and individual circumstances. Here are some of the key advantages and disadvantages of using solar panels.

 

 • Advantages

Solar panels harness energy from the sun, which is a limitless, renewable resource and cost-free. Solar power is clean and produces no greenhouse gas emissions or air pollutions. Benefiting from solar energy reduces fossil fuel consumption and helps to reduce global warming.

A solar energy system reduces your dependence on mains power. After installation, solar panels demand minimal upkeep and possess an extended lifespan of around 25 to 30 years, thereby establishing their efficacy as a financially prudent energy alternative in the long run. Using solar panels can lead to significant savings on electricity bills for a business, institution or home. Also, some governments frequently provide various incentives, such as tax credits, rebates, and feed-in tariffs, to promote the utilization of solar panels. These initiatives serve to diminish the initial cost associated with solar panel adoption, thus encouraging its widespread implementation. 

 

 • Disadvantages

The initial expense of purchasing and installing solar panels is quite high, however it has been getting lower due to technological advances and government incentives.

Solar power generation is dependent on sunlight, so energy production can be intermittent, with reduced output power during cloudy days and at night. Solar panel efficiency varies with weather conditions and location. In regions with less sunlight, solar panels may be less effective. However, energy storage solutions like batteries can solve this issue. It also means additional cost. 

In summary, solar panels offer numerous environmental and financial benefits, but they also come with upfront costs and some limitations, such as weather dependence and space requirements. The decision to use solar panels should be based on individual circumstances, location, and long-term goals. Advances in technology and government incentives continue to make solar power an increasingly attractive option for many homeowners and businesses.

Güneş Paneli Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

 

Fosil yakıt tüketiminin küresel ısınmaya neden olması yenilenebilir enerji kaynaklarının her geçen gün daha da önem kazanmasını sağlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin kullanımı son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla artmaktadır. Güneş enerjisi her ne kadar çevre dostu bir enerji kaynağı olsa da bu enerjiyi kullanmak için üretilen güneş panelleri konum, teknoloji ve bireysel koşullar gibi faktörlere bağlı olarak çeşitli avantajlar ve dezavantajlara sahiptir. Güneş panelleri kullanmanın bazı temel avantajları ve dezavantajları şunlardır.

 

 • Avantajlar

Güneş panelleri, güneşten gelen enerjiyi kullanır ve bu sınırsız, yenilenebilir ve ücretsiz bir kaynaktır. Güneş enerjisi temizdir ve sera gazı emisyonları veya hava kirliliği üretmez. Güneş enerjisinden faydalanmak fosil yakıt tüketimini azaltır ve küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olur. Bir güneş enerjisi sistemi, ana elektrik kaynağına olan bağımlılığınızı azaltır. Kurulumdan sonra güneş panelleri minimum bakım gerektirir ve yaklaşık 25 ila 30 yıl süren uzun bir ömre sahiptir, bu da onları uzun vadede finansal olarak mantıklı bir enerji alternatifi olarak konumlandırır. Güneş panelleri kullanmak, işletme, kurum veya ev için elektrik faturalarında önemli tasarruflar sağlayabilir. Ayrıca, bazı hükümetler, güneş panellerinin kullanımını teşvik etmek için vergi indirimleri, geri ödemeler ve besleme tarifeleri gibi çeşitli teşvikler sunar. Bu girişimler, güneş panellerinin kabul edilmesiyle ilişkilendirilen başlangıç maliyetini azaltmaya hizmet eder ve böylece geniş çapta uygulanmasını teşvik eder

 

 • Dezavantajlar

Güneş panelleri satın almak ve kurmak için yapılan ilk harcama oldukça yüksektir, ancak teknolojik ilerlemeler ve hükümet teşvikleri nedeniyle azalmıştır. Güneş enerjisi üretimi güneş ışığına bağlıdır, bu nedenle enerji üretimi aralıklı olabilir ve bulutlu günlerde ve geceleyin çıktı gücü azalabilir. Güneş paneli verimliliği hava koşulları ve konumla değişir. Daha az güneş ışığına sahip bölgelerde güneş panelleri daha az etkili olabilir. Ancak pil gibi enerji depolama çözümleri bu sorunu çözebilir. Bu da ek maliyet anlamına gelir.

Özetle, güneş panelleri birçok çevresel ve finansal avantaj sunar, ancak başlangıç maliyetleri ve bazı kısıtlamalar gibi dezavantajları da vardır. Güneş enerjisi kullanma kararı, bireysel koşullarınıza, konumunuza ve uzun vadeli hedeflerinize dayanmalıdır. Teknolojideki ilerlemeler ve hükümet teşvikleri, birçok ev sahibi ve işletme için güneş enerjisini giderek daha çekici bir seçenek haline getirmeye devam etmektedir.

Read More

Güneş Panelleri Güneş Işığı Olmadan Çalışır mı?

Solar panels require sunlight to generate electricity. Therefore, solar panels cannot produce electricity at night when there is no sunlight. However, excess energy can be stored in batteries for use during the night. While off-grid electricity needs can be met 24/7, the cost of batteries for energy storage is a concern for some.

Solar panels can still generate electricity on cloudy days. Solar panels continue to produce electricity throughout the day as long as there is sunlight reaching the Earth’s surface. However, the amount of sunlight will be reduced on cloudy days, resulting in decreased panel efficiency. While it may take longer for batteries to charge with limited sunlight, cloudy weather does not completely stop solar panels from generating electricity.

Even in snowy weather, solar panels can continue to generate electricity, although production is lower compared to sunny conditions. Accumulated snow on the panels can obstruct sunlight from reaching the solar cells, which is a significant factor reducing efficiency. While sunlight can still penetrate through the snow, the panel’s efficiency will decrease. If the solar panel is completely covered with snow, electricity production may stop. Therefore, it’s important to clean the panels after snowy weather to ensure they function properly. Uncleaned panels will continue to produce electricity at a reduced efficiency until the snow melts.

Solar panels also continue to generate electricity in winter. Solar panels absorb sunlight and convert it into electricity regardless of the air temperature. Warmer weather does not make solar panels produce more electricity, and colder weather does not necessarily reduce their electricity production. The rate at which solar panels generate electricity depends on the duration of sunlight. The belief that solar panels produce more electricity in summer due to higher temperatures and less in winter due to cold temperatures is a misconception. Instead, it is related to the difference in the duration of sunlight between summer and winter. Some people associate this with temperature differences, but it is primarily related to the duration of sunlight.

In summary, solar panels produce electricity whenever there is sunlight reaching them. Cloudy or overcast conditions may reduce panel efficiency, but they do not completely halt electricity production. However, solar panels cannot generate electricity at night when there is no sunlight. Solar panels equipped with storage systems allow for the use of stored electricity at night.

Güneş panellerindeki fotovoltaik hücreler, elektrik üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bu yüzden güneş panelleri, gece soğuracak güneş ışığı olmadığından dolayı elektrik üretemez. Ancak aküler sayesinde fazla enerjiyi depolayarak gece de kullanabilirsiniz. Günün her saati şebekeden bağımsız elektrik ihtiyacı giderilmiş olsa da akülerin maliyetlerinden dolayı enerjinin depolanması, bazı kesimler tarafından bir problem olarak görülmektedir.

Güneş panelleri bulutlu havalarda da elektrik üretmektedir. Bu da güneş ışınları yeryüzüne ulaştığı süre boyunca güneş panellerinin elektrik üretmeye devam ettiği anlamına gelir. Ancak bulutlu havalarda güneş ışığı yeryüzüne gelmeye devam etse de miktarı daha az olacağından panellerin verimliliği de azalacaktır. Güneşlenme süresinin kısa olmasından dolayı bataryaların dolması uzun sürse de bulutlu havalar güneş panellerinin elektrik üretmesini tamamıyla durdurmaz.

Güneş panelleri karlı havalarda dahi elektrik üretmeye devam eder ancak güneşli havalarla kıyaslandığında elektrik üretimi daha azdır. Panel üzerinde biriken karlar güneş ışığının panel hücresine geçişini zorlaştırması da verimi düşüren önemli bir faktördür. Güneş ışınları karda ilerlemeye devam etse de panelin verimliliği düşecektir. Güneş panelinin üstü tamamen karla kaplanırsa elektrik üretimi durabilir. Bundan dolayı güneş panellerinin doğru bir şekilde çalışabilmesi için karlı havalardan sonra panel temizliğinin yapılması önemlidir. Temizlenmeyen paneller kar eriyene kadar düşük verimlilikte elektrik üretmeye devam edecektir.

Güneş panelleri kışın da elektrik üretmeye devam etmektedir. Havanın sıcak olması güneş panellerinin daha fazla elektrik üretmesini sağlamaz. Aynı şekilde havanın soğuk olması da güneş panellerinin daha az elektrik üretmesine neden olmaz. Güneş panellerinin elektrik üretme oranı güneşlenme süresiyle alakalıdır. Bazı insanlar tarafından güneş panellerinin yazın sıcak olmasından dolayı daha fazla, kışın soğuk olmasından dolayı daha az elektrik ürettiği düşüncesi doğru değildir. Ancak insanların böyle bir düşünceye sahip olmasının temel nedeni paneller yazın güneşlenme süresinin daha fazla olmasından dolayı daha fazla elektrik üretirken, kışın güneşlenme süresi daha az olmasından dolayı daha az elektrik üretmektedir. Bu durum havanın sıcaklığıyla değil güneşlenme süresiyle ilgilidir. Bazı insanların bu durumu havanın sıcaklığıyla bağlantılı düşünmesinin temel sebebi yaz ve kış aylarındaki güneşlenme süresinin farklılık göstermesinden ileri gelmektedir.

Özetle, güneş panelleri güneş ışınlarının yeryüzüne ulaştığı her an elektrik üretir. Havanın kapalı veya bulutlu olması panel verimliliğini düşürse de elektrik üretimini tamamen durdurmaz. Ancak gece güneş ışığı olmadığından dolayı güneş panelleri elektrik üretemez. Depolama sistemine sahip güneş panelleri, depoladığı elektriğin gece kullanılmasını sağlar. Son olarak, hava sıcaklığının güneş panellerinin elektrik üretimine doğrudan bir katkısı olmaz. Güneş panellerinin elektrik üretimi, güneşlenme süresiyle doğrudan ilişkilidir. Bir güneş paneli gün içinde ne kadar güneş ışığına maruz kalırsa o kadar elektrik üretmektedir.

Read More

Türkiye Referans Haritası

Türkiye Referans haritamızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. 2017 yılında üretime başladığımızdan bu yana, Türkiye Referans Projelerimiz 750 MWp’yi aştı. 57 ilde HT panelleri kullanan iş ortaklarımıza temiz enerji sağlamanın bir parçası oldukları için teşekkür ederiz.